Skip to content
talianske-potraviny-vike

Ochrana osobných údajov

Martin Brezničan ViKe
01701 Považská Bystrica, SNP 1949/58-2
IČO: 47545747

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto podmienok sa rozumie:

„prevádzkovateľom“

Martin Brezničan ViKe
01701 Považská Bystrica, SNP 1949/58-2
IČO: 47545747


„Dotknutou osobou“ osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie
uvedené účely, najmä návštevník webových stránok Prevádzkovateľa alebo zákazník
Prevádzkovateľa;
„Internetovým obchodom“ obchod Prevádzkovateľa na stránkach www.grillit.sk;
– nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016,
všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR);
– zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania objednávok
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia a plnenia zmluvy
založenej objednávkou, ktorú Dotknutá osoba uskutoční v Internetovom obchode Prevádzkovateľa,
sú: meno a priezvisko, adresa, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby.
Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie uvedená zmluva s
Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa,
tj. minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej archivácie účtovných dokladov.
Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre
Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať prepravu tovaru, webhostingové služby,
správu týchto webových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému
rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do
tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených
sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným
údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti
spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ
a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo
Zákonom.

Možnosť nákupu v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16
rokov.

III. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newslettera

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zasielania informácií o
produktoch, službách, novinkách, akciách či iných témach (newsletter), sú: emailová adresa
Dotknutej osoby.
Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je
a) oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v propagácii svojho tovaru po tom, čo
Dotknutá osoba uskutoční nákup v Internetovom obchode Prevádzkovateľa, kedy k zasielaniu
newslettra dochádza v súlade ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., zákona o
elektronických komunikáciách. Dotknutá osoba má pritom možnosť zrušiť odber newslettra
pri uskutočnení objednávky a následne kedykoľvek po kliknutí na aktívny odkaz umiestnený
na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú
adresu Prevádzkovateľa,
b) súhlas Dotknutej osoby, ktorá nie je existujúcim zákazníkom Prevádzkovateľa, udelený v
zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže
byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého
newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu
Prevádzkovateľa.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newslettera
Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.
Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre
Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto
webových stránok, správu CRM systémov Prevádzkovateľa, správu newsletterových kampaní,
prípadne sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu
newsletterových kampaní.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému
rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do
tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených
sprostredkovateľov.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným
údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti
spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k

Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri
spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
Newsletter nie je primárne určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

IV. Spracúvanie osobných údajov na účely registrácie v Internetovom obchode
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia a plnenia zmluvy o
poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v
Internetovom obchode, v získaní možnosti spravovať objednávky v prostredí on-line, v zapojení sa do
vernostných programov Prevádzkovateľa, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez
nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov a v získaní možnosti sledovať históriu nákupov,
sú: meno a priezvisko, adresa, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby.
Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie uvedená zmluva s
Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb
spojených s registráciou v Internetovom obchode, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.
Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre
Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto
webových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému
rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do
tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených
sprostredkovateľov.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným
údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti
spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k
Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri
spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
Možnosť registrácie v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby mladšie ako
16 rokov.

V. Hodnotenie nákupov v Internetovom obchode a používanie cenových porovnávačov

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zverejnenia Dotknutou
osobou zadaného hodnotenia nákupu v anonymizovanej podobe, sú: meno či prezývka, emailová
adresa a hodnotenie nákupu Dotknutej osoby.
Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý
Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre získavanie hodnotení nákupov, a ktorý tieto
hodnotenia pre Prevádzkovateľa sám zverejňuje, predovšetkým prevádzkovateľ internetového
porovnávača cien.

Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v
overovaní spokojnosti zákazníkov za účelom zlepšovania služieb Prevádzkovateľa pre ďalších
zákazníkov.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia
jej nákupu.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému
rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do
tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených
sprostredkovateľov.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným
údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti
spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k
Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri
spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
Formulár určený pre hodnotenie nákupu v Internetovom obchode nie je primárne určený pre
Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

VI. Používanie IP adresy a iných nástrojov
Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené nástroje 3. strán, ktoré využívajú IP adresu
Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies a ktoré
Prevádzkovateľ použije za účelom oslovenia Dotknutej osoby s ponukou jeho produktov a služieb po
tom, čo Dotknutá osoba opustí tieto webové stránky, a to na základe oprávneného záujmu
Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v predaji produktov a služieb, o ktoré Dotknutá osoba prejavila
záujem pri návšteve jeho webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napr. Facebook plugin,
ktorý Dotknutú osobu spojí s jej profilom na sociálnej sieti Facebook, pričom bližšie informácie o jeho
používaní sú uvedené na stránkach: https://www.facebook.com/about/privacy/;
Prevádzkovateľ použije za účelom merania návštevnosti a používania jeho webových stránok, a to na
základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v neustálom zlepšovaní týchto
webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napríklad Google Analytics, Google Double Click and
Google Tag Manager, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania týchto webových stránok, pričom
bližšie informácie o ich používaní sú uvedené na stránkach: https://policies.google.com/privacy.
Väčšina údajov, ktoré Prevádzkovateľ získava za pomoci vyššie uvedených nástrojov, sú úplne
anonymné (napr. tzv. maskované IP adresy). Napriek tomu však Prevádzkovateľ pripomína, že
Dotknutá osoba môže uplatňovať práva popísané v čl. II. týchto podmienok.