Skip to content
talianske-potraviny-vike

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Účinné od 1. 1. 2020

 1. Všeobecné ustanovenia

 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú obchodné a práve vzťahy medzi podnikateľským subjektom:

  Martin Brezničan ViKe
  01701 Považská Bystrica, SNP 1949/58-2
  IČO: 47545747

 3.  

  (ďalej len ako „predávajúci“) ako predávajúcim a právnickou osobou alebo fyzickou osobou ako kupujúcim (ďalej len ako „kupujúci“).

 4. Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu: vike.sk

 5. Kupujúci prehlasuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy za podmienok stanovených v tých to Podmienkach oboznámil s obsahom Podmienok a že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma.

 6. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 7. E-shop je internetový portál prevádzkovaný predávajúcim na adrese vike.sk prostredníctvom ktorého predávajúci ponúka tovar a služby a súčasne kupujúci môže realizovať svoje objednávky v súlade s týmito Podmienkami.

 8. Predávajúci a kupujúci sú na základe vzájomnej dohody oprávnení dohodnúť sa aj individuálne podmienky uzatvárania obchodných vzťahov.

 9. Objednávka

 10. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom online obchodného systému na vike.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez internetový obchod). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 11. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spracúvané výlučne za účelom naplnenia účely obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 12. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom a objednávka je pre spotrebiteľa záväzná.

 13. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku podľa platných zákonov. Objednávku je možné stornovať výhradne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

      VI. Minimálna hodnota tovaru jednej objednávky v internetovom obchode je stanovená na 1 EUR bez DPH (bez poštovného). Tovar je možné v objednávke ľubovoľne kombinovať.

      VII. Predávajúci potvrdzuje, že nebude prádavať víno a alkoholícké nápoje mladším osobám ako 18 rokov. 
   
      VIII. Kuriérska spoločnosť pri odovzdaní tovaru skontroluje vek zákazníka.

       IX. Objednaný chladený tovar má kupujúci po prevzatí umiestniť do chladného prostredia (od + 2 do + 6 stupňov – podľa návodu na skladovanie na tovare) , aby nedošlo k znehodnoteniu a pokazeniu tovaru. V prípade, ak kupujúci podľa tohto odporúčania nepostupuje, z pravidiel a všeobecných obchodných podmienok, zanika možnosť reklamácie chladeného tovaru. 

        X. Zákazník je informovaný o doručovaní objednávky v deň doručenia ,  v takom prípade má zákazník objednávku, v ktorej sa nachádza chladený tovar prevziať v deň doručovania. Ak nastane situácia a                       zákazník nebude zastihnutý prepravnou spoločnosťou v deň doručovania objednávky na adrese, ktorú uviedol pri vyplňovaní objednávkového formulára, alebo si objednávku nevyzdvihne na príslušnom odbernom mieste prepravnej spoločnosti, v takom prípade zaniká možnosť reklamácie na chladený tovar v objednávke. 

 1. Dodacie lehoty

 2. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. 

 3. Vo všeobecnosti je termín dodania, alebo odberu tovaru do 7 pracovných dní od dátumu dátumu objednávky.

 4. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 1. Cena, platobné podmienky a prepravné

 2. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri  objednávke v eshope vike.sk.

 3. Spotrebiteľ uhrádza platbu kartou, dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

 4. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

 5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

 • Vlastnou dopravou (osobný odber tovaru od predávajúceho);
 • Kuriérom (zasielateľskou službou);
 1. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší, resp. vhodnejší variant dopravy.

 1. Preberanie tovaru

 2. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 3. Pri preberaní tovaru resp. zásielky je spotrebiteľ povinný skontrolovať ich fyzickú neporušenosť a kompletnosť. Pokiaľ je tovar, resp. zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou, resp. doručovateľom spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 4. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho.

 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho povereným zástupcom.

 1. Odstúpenie od zmluvy

 2. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku,  podľa platných zákonov. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

 3. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

 4. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 5. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

 6. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 7. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 8. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 9. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 10. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 11. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 12. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 13. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

 1. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

 2. zmenila sa cena dodávateľa produktu

 3. vystavená cena produktu bola chybná

 4. nebola uhradená platba za tovar do 10 pracovných dní pri zvolenej platbe vopred zo strany spotrebiteľa

 1. Záruka

 2. Konkrétne záručné podmienky, prípadne dátumy spotreby sú uvedené na obaloch jednotlivých produktov.

 3. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch a na obaloch výrobkov nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

 4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením a znehodnotením výrobku, nevhodným používaním a skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

 5. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky kontaktovať predávajúceho a oznámiť druh reklamovaného tovaru a konkrétny dôvod. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 1. Informácie o spracovaní osobných údajov

 2. Podnikateľský subjekt:

  Martin Brezničan ViKe
  01701 Považská Bystrica, SNP 1949/58-2
  IČO: 47545747 (ďalej tiež len „Správca“),


  spracováva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) v spojení s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nasledujúce osobné údaje Odosielateľov:

 3. V prípade fyzických osôb: meno a priezvisko; adresu bydliska, e-mailovú adresu; telefónne číslo.

 4. V prípade právnických osôb: meno a priezvisko kontaktných osôb; telefónne číslo kontaktných osôb; e-mailovú adresu kontaktných osôb; názov spoločnosti; webovú adresu obchodu; e-mailovú adresu spoločnosti; fakturačnú adresu; IČ, DIČ.

 1. Vyššie uvedené osobné údaje je treba spracovať za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisom a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán.

Takéto spracovanie umožňuje:

 1. článok 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie potrebné pre plnenie zmluvy, a

 2. článok 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie – spracovanie potrebné pre účely oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany.

 3. Osobné údaje budú spracovávané predávajúcim za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu.

 4. Na emailovú adresu uvedených kontaktných osôb budú v prípade záujmu kupujúceho predávajúcim zasielané obchodné zoznámenia, pretože tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. , o elektronických komunikáciách. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného tovaru či služieb a je možné kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu na kontaktnú adresu predávajúceho, emailu na adresu predávajúceho alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť. Emailová adresa bude za týmto účelom predávajúcim uschovávaná po dobu 3 rokov od uzatvorenia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

 5. Spracovanie daných osobných údajov realizuje hlavne predávajúci, osobné údaje však pre ňu môžu spracovávať aj týmto spracovatelia alebo tretie strany:

 6. Poskytovateľ účtovného softwaru, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe predávajúci pre spracovanie osobných údajov Odosielateľov nevyužívajú.

Kupujúci má podľa Nariadenia na základe dohody právo:

 1. požadovať od predávajúceho informáciu, aké osobné údaje kupujúceho spracováva,

 2. vyžiadať si u predávajúceho prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,

 3. požadovať po predávajúcom vymazanie týchto osobných údajov, toto vymazanie predávajúci prevedie, pokiaľ nebude v rozpore so zákonom alebo oprávnenými záujmami predávajúceho,

 4. na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ má kupujúci za to, že jeho práva podľa Nariadenia bola porušená v dôsledku spracovania údajov v rozpore s týmto Nariadením,

 5. na prenosnosť údajov,

 6. požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,

 7. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,

 8. vzniesť námietku proti spracovaní na základe oprávneného záujmu predávajúceho.

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán pri spracovaní osobných údajov Príjemcov sú upravené Zmluvou o spravovaní osobných údajov, ktorá je prílohou č. 5 týchto Podmienok.

 1. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 2. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom ku vzniku sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť ani vzájomnou dohodou oboch strán, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu.

 3. Vo všetkých ostatných prípadoch je týmto subjektom: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27.

 1. Záverečné ustanovenia

 2. Predávajúci má právo podľa charakteru a množstva objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru. V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 6. Práva a povinnosti zmluvných strán týmito Podmienkami neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými a účinným na území Slovenskej republiky, a to predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov a tiež zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov

 7. Pokiaľ je akékoľvek ustanovenie Podmienok alebo jej časť považovaná z akéhokoľvek dôvodu za neplatnú, bude pre daný účel považovaná za vypustenú. Táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť zostávajúcich častí Podmienok.

 8. Tieto Podmienky vrátane všetkých príloh sú sprístupnený predávajúcemu na internetových stránkach vike.sk Predávajúci je oprávnený realizovať zmenu Podmienok vrátane príloh a v takom prípade je povinná zoznámiť s nimi kupujúcich prostredníctvom internetových stránok vike.sk, a to s dostatočným časovým predstihom pred dátumom účinnosti takejto zmeny, najmenej jeden mesiac. Kupujúci je povinný dostatočne často sledovať uvedené internetové stránky, zoznamovať sa s uvedenými zmenami, a pokiaľ s niektorou zo zverejnených zmien nesúhlasí, je oprávnený zmluvu uzatvorenú s predávajúcim pred dátumom platnosti zmeny písomne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína bežať dňom doručenia druhej predávajúcemu. V opačnom prípade sa má za to, že sa s uvedenými zmenami zoznámil a súhlasí s nimi a je nimi odo dňa ich účinnosti viazaný.